معرفی

مشخصات فردی

آرزو منفرد

نام - نام خانوادگی : آرزو   منفرد

پست الکترونیکی : monfared@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : پرستاری
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : پرستاری

محل خدمت : دانشکده پرستاری مامایی

مرتبه علمی : مربی

آرزو منفرد
آرزو منفرد

محل خدمت :
    دانشکده پرستاری مامایی
مرتبه علمی :
    مربی
^